Spustit online vysílání

16 kb/s 32 kb/s 64 kb/s 128 kb/s

Krokodýlí zvuky prachy do tvý ruky

Dnes hrajeme

o 20 000,- Kč

Rádio Krokodýl na Facebooku

Díky Vám, je Krokodýl nejposlouchanější rádio v Brně a okolí

Novinky

Výherní řád - pravidla soutěží

Organizátor soutěže: RÁDIO KROKODÝL se sídlem Gorkého 970/45, 602 00 Brno IČ: 49447530 (dále jen „Organizátor“)

Podmínky účasti v soutěžích organizovaných nebo spoluorganizovaných Organizátorem:

Soutěže se může zúčastnit každý člověk, který má trvalé bydliště na území České republiky, není-li při vyhlášení dané soutěže stanoveno jinak. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném vztahu k Organizátorovi soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (viz blíže definice dle občanského zákoníku) či osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci konkrétní rozhlasové soutěže za předpokladu, že by tato skutečnost mohla vzhledem k okolnostem vzbudit dojem výhodnějšího postavení či neobjektivního posuzování v soutěži.

V případě, že soutěže se zúčastní osoba uvedená výše, která nesplnila podmínky pro účast v soutěži a stane se vítězem některé z cen soutěže, je organizátor soutěže oprávněn nepřiznat takovému výherci výhru.

Účast v soutěži začíná právním jednáním soutěžícího uvedeného v konkrétním herním řádu soutěže, a to zpravidla vytočením telefonního čísla vyhlášeného organizátorem soutěže, registrací na webových stránkách či Facebook profilu. Tímto okamžikem zároveň účastník soutěže vyslovuje souhlas s tímto herním řádem a herním řádem konkrétní soutěže, které se svým jednáním zúčastňuje.

Účast v soutěži není omezena věkem, není-li v konkrétním herním řádu soutěže uvedeno jinak. V případě získání výhry osobou, která ještě nedovršila věku 18-ti let, si Organizátor vyhrazuje oprávnění požadovat po jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval výherce, byl přítomen při předání výhry a poskytl svůj písemný souhlas s přijetím a převzetím výhry, popřípadě další potřebnou součinnost.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí (za osoby mladší 18-ti let jejich zákonní zástupci), že v případě výhry má organizátor soutěže právo použít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků soutěže nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely Organizátora a pro účely rozhlasového vysílání na stanici, pro kterou je příslušná soutěž organizována a dále souhlasí s tím, že jeho jméno může být uveřejněno v mediích a na internetových stránkách Organizátora soutěže.

Jeden soutěžící se může stát výhercem soutěží organizované Organizátorem na rozhlasové stanici Rádio Krokodýl, maximálně 1× za 30 kalendářních dní. V opačném případě nemá soutěžící právo na výběr výhry a výhra propadá.

Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhry jsou nepřenosné.

Předání výhry/výher:

Výhry budou výherci předány v sídle Rádia Krokodýl na adrese Gorkého 45, 602 00 Brno. Výdej výher v sídle Rádia Krokodýl je možný ve dnech pondělí až čtvrtek (vyjma dnů pracovního volna), od 14.00 do 16.00 hodin, ve středu do 17:30 hod. Cenu je možné si vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne výhry.

Lhůtu pro výdej výhry lze na požádání prodloužit na mailové adrese promo@krokodyl.cz a to pouze 1 × o 7 kalendářních dnů.

V případě, že si výherce výhru nevyzvedne ve výše uvedeném čase a místě, ztrácí na výhru nárok a výherci nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany Organizátora soutěže.

Organizátor soutěže nemá za povinnost zasílat výhry poštou. Uveřejnění pravidel soutěže: Tato pravidla soutěže budou uveřejněna na internetovém serveru www.krokodyl.cz. Soutěžící jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat pokyny organizátora soutěže. Oprávnění organizátora soutěže: Organizátor soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení s konečnou platností a účastníci soutěže jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří nesplňují podmínky tohoto herního řádu, kteří budou porušovat pravidla stanovená tímto herním řádem nebo u nichž Organizátor zjistí obcházení anebo pokus o obcházení pravidel stanovených tímto herním řádem nebo herním řádem konkrétní soutěže.

Organizátor soutěže si dále vyhrazuje tento herní řád nebo herní řády konkrétní soutěže měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž kdykoliv přerušit nebo ji zcela odvolat.

Tento herní řád nabývá platnosti dnem zveřejnění na výše uvedeném internetovém serveru.

Zveřejněno dne 22.10.2014