Brno

FM 103,0

Vyškov

FM 102,6

Hodonín

FM 95,4

Břeclav

FM 99,1

Znojmo

FM 96,2

Boskovice

FM 91,9

Žďár n. Sáz.

FM 96,0

Vel. Meziříčí

FM 89,1

Třebíč

FM 101,7

M. Budějovice

FM 107,9

Svitavy

FM 96,3

Jihlava

FM 102,3

Dačice

FM 98,5

Instagram

Zpracování osobních údajů

Právě moderuje

Jarek Hemala

Noční Expres

person spustit živě

OBCHODNÍ PODMÍNKY
k objednávce či obchodní smlouvě o zajištění odvysílání

I. Úvodní ustanovení
1. Obchodní podmínky k objednávce či obchodní smlouvě o zajištění odvysílání reklamy (reklamních spotů) pro odběratele dodavatelem na rozhlasové stanici Rádio Krokodýl (dále také jen „smlouva o zajištění odvysílání reklamy“) upravují a definují právní vztahy mezi obchodní společností A - AGENT s.r.o., se sídlem Brno, Gorkého 970/45, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 255 52 899, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32910 jako dodavatelem reklamy (dále jen „dodavatel“) a odběratelem reklamy na rozhlasové stanici Rádio Krokodýl (dále jen „odběratel“).
2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o zajištění odvysílání reklamy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem.
3. Reklama na Rádiu Krokodýl je realizována na základě písemné objednávky či smlouvy o zajištění odvysílání reklamy za dále uvedených podmínek.
4. Objednávka musí obsahovat údaje stanovené dodavatelem, zejména pak přesné označení odběratele, přesné určení požadovaných produktů a požadovaný termín vysílání. Objednávka musí být doručena dodavateli alespoň 5 pracovních dnů před požadovaným termínem vysílání. Dodavatel není povinen přijmout objednávku, a to zejména tehdy, bude-li odběratelem požadovaná reklama v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy nebo zájmy dodavatele či osob s ním spolupracujících.

II. Práva a povinnosti stran
1. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout realizaci reklamy, která by byla v rozporu se zákonem, s jeho obchodními zájmy nebo zájmy provozovatele příslušné rozhlasové stanice.
2. V případě reklamního spotu vyrobeného dodavatelem je tento reklamní spot vyroben výhradně pro vysílání dle objednávky či smlouvy o zajištění odvysílání reklamy a odběratel jej nesmí bez písemného souhlasu dodavatele samostatně použít.
3. V případě reklamního spotu dodaného odběratelem odběratel závazně prohlašuje, že dodaný reklamní spot je v souladu s právními předpisy, neúčinkují v něm: hlasatelé a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů; děti, pokud reklama podporuje chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj, a že svým jménem a na své náklady vypořádal veškeré nároky týkající se autorských práv vyplývajících z výroby i odvysílání tohoto reklamního spotu a že hudba, pokud byla ve spotu použita, neobsahuje chráněná díla ani jejich části. V případě reklamního spotu dodaného odběratelem dodavatel neodpovídá za správnost údajů a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. Dodavatel dále v případě reklamního spotu dodaného odběratelem neodpovídá za případné nároky vyplývající z právních předpisů o ochraně autorských práv a jiných práv k nehmotným statkům. Dodavatel rovněž neodpovídá za včasné odvysílání reklamních spotů v případě, že odběratel nedodá dodavateli reklamní spoty včas, tj. alespoň 5 pracovních dnů před požadovaným termínem vysílání. V takovém případě je dodavatel oprávněn nezařadit reklamní spoty do vysílání.
4. Je-li odběratel reklamní agenturou a je mu přiznána agenturní sleva, zavazuje se nabízet svým klientům reklamní služby dodavatele pouze dle platného ceníku pro dané období.
5. Dodavatel se zavazuje zajistit výrobu reklamy v patřičné technické kvalitě a dodržovat s odběratelem dohodnuté vysílací časy, kromě případů vyšší moci, provozní tísňové situace, z důvodů změny programu nebo nedodržení objednaných termínů třetí osobou. V takových případech bude reklamní vysílání podle dohody uskutečněno později, nebo v odůvodněných případech vrácena smluvní cena za neodvysílanou reklamu. V případě zaviněného nesplnění objednávky či smlouvy o zajištění odvysílání reklamy dodavatelem se dodavatel zavazuje uhradit prokázanou škodu, která vznikla odběrateli, nejvýše však do 1% smluvní ceny za vysílání uvedené ve smlouvě o zajištění odvysílání reklamy či objednávce. Nároky jdoucí nad tyto možnosti jsou vyloučeny. Odběratel může u dodavatele uplatnit písemné reklamace do 10 pracovních dnů ode dne případného chybného vysílání. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
6. Odběratel přiloží ke smlouvě o zajištění odvysílání reklamy či objednávce kopii svého výpisu z obchodního rejstříku, respektive svého živnostenského listu.

III. Odpovědnost
1. Odběratel nese sám odpovědnost za obsah a právní přípustnost reklamy (resp. reklamního spotu) a není oprávněn uplatňovat u dodavatele žádné nároky, které by případně vyvstaly s odvysíláním. Odběratel prohlašuje, že se nejedná o: propagaci požívání alkoholických nápojů, užívání jiných návykových látek a kouření; reklamu na tabákové výrobky; reklamu podporující chování ohrožující morálku, zájmy spotřebitele nebo zájmy ochrany zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí; reklamu určenou dětem, pokud podporuje chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj; reklamu na léčiva dostupná pouze na lékařský předpis; skryté obchodní sdělení nebo obchodní sdělení obsahující podprahové sdělení; reklamu náboženskou, ateistickou a reklamu politických stran a hnutí.
2. Odběratel plně odpovídá za správnost údajů a vhodnost pokynů jím poskytnutých a dodavatel není povinen žádným způsobem tuto vhodnost a správnost zjišťovat či ověřovat, což platí i v případě reklamního spotu dodaného odběratelem.
3. Odběratel se zavazuje v případě porušení právní přípustnosti reklamy nahradit dodavateli vzniklou škodu, jejíž výše může být stanovena výší výdajů, které v této souvislosti vzniknou dodavateli vůči třetí osobě.

IV. Cenové a platební podmínky
1. Cena je sjednávána dohodou na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Pokud nedojde k jiné dohodě, uvedené v dalším ujednání, jedná se o jednorázovou službu, jejíž cena včetně DPH je hrazena platbou předem, na základě proforma faktury vystavené dodavatelem po uzavření smlouvy o zajištění odvysílání reklamy či učinění objednávky, se splatností uvedenou na proforma faktuře.
2. V případě prodlení odběratele s úhradou smluvní ceny odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% smluvní ceny za každý den prodlení s úhradou. Prodlení odběratele s úhradou smluvní ceny delší než 10 dnů je podstatným porušením smluvních ujednání a zakládá právo dodavatele bez dalšího od uzavřené smlouvy o zajištění odvysílání reklamy jednostranně odstoupit. Dodavatel neodpovídá za jakoukoli majetkovou ani nemajetkovou újmu, která by tím mohla odběrateli vzniknout.
3. Odběratel zaplatí dodavateli storno poplatek činící 50% smluvní ceny při stornování 15 a více dnů před prvním vysíláním, 100% smluvní ceny při stornování méně než 15 dnů před prvním vysíláním. Pakliže odběratel nedodá dodavateli reklamu (reklamní spot) do termínu prvního vysílání, dodavateli vznikne nárok na smluvní pokutu ve výši sjednané ceny za zajištění odvysílání reklamy. Také může dodavatel v takovém případě od této smlouvy o zajištění odvysílání reklamy odstoupit, čímž však není dotčeno jeho právo na náhradu škody a smluvní pokutu.

V. Závěrečná ustanovení
1. Obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí každé platně uzavřené smlouvy o zajištění odvysílání reklamy. V případě rozporu některého ustanovení smlouvy o zajištění odvysílání reklamy a obchodních podmínek má přednost ustanovení ve smlouvě o zajištění odvysílání reklamy.
2. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost dodavatel vyhlásí vhodným způsobem.
3. Práva, závazky a právní postavení účastníků smlouvy o zajištění odvysílání reklamy se řídí českým právním řádem a příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.
4. Právní úkony, na základě kterých má dojít ke změně, zrušení či zániku závazkového vztahu ze smlouvy o zajištění odvysílání reklamy, vyžadují písemnou formu.
5. Odstoupením od smlouvy o zajištění odvysílání reklamy nezanikají ustanovení o rozhodčím řízení, úrocích z prodlení, smluvní pokutě a náhradě škody.
6. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy o zajištění odvysílání reklamy a/nebo obchodních podmínek nemá vliv na právní účinnost ostatních smluvních ustanovení smlouvy o zajištění odvysílání reklamy a obchodních podmínek. Neúčinná nebo neproveditelná ustanovení budou nahrazena takovou úpravou, která bude původní formulaci ekonomicky a technicky nejbližší. To platí rovněž pro případ věcí smlouvou o zajištění odvysílání reklamy či obchodními podmínkami neupravených.
7. Dodavatel a odběratel se mohou navzájem kontaktovat prostřednictvím provozovatele poštovních či přepravních služeb (dále jen „pošta“), faxem nebo elektronickou poštou. Všechny úkony, zprávy, dokumenty, upomínky a jiné informace zasílané jednou smluvní stranou druhé straně v souvislosti se smlouvou o zajištění odvysílání reklamy faxem, elektronickou poštou nebo poštou se považují za řádně doručené druhé smluvní straně uplynutím tří dnů ode dne jejich zaslání druhé smluvní straně na její poštovní/e-mailovou adresu nebo faxové číslo uvedené ve smlouvě o zajištění odvysílání reklamy nebo na jinou poštovní/e-mailovou adresu nebo faxové číslo, které tato smluvní strana oznámila doručující smluvní straně, nebude-li prokázáno dřívější doručení. V případě, že druhé smluvní straně nemohl být z jakéhokoliv důvodu oznámen obsah jakékoliv listiny, považuje se tato listina za doručenou uplynutím sedmi dní ode dne doručení listiny do dispoziční sféry druhé smluvní strany. Pokud druhá smluvní strana v této lhůtě oznámí doručující smluvní straně, že listina jí nebyla doručena, bude jí doručen opis této listiny.
8. Smluvní strany se zavazují zachovávat v tajnosti informace získané při vzájemné spolupráci, které by mohly poškodit druhou stranu nebo přinést smluvní straně nebo třetí osobě neoprávněný prospěch.
9. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové adrese www.krokodyl.cz .
10. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2017.