Brno

FM 103,0

Vyškov

FM 102,6

Hodonín

FM 95,4

Břeclav

FM 99,1

Znojmo

FM 96,2

Boskovice

FM 91,9

Žďár n. Sáz.

FM 96,0

Vel. Meziříčí

FM 89,1

Třebíč

FM 101,7

M. Budějovice

FM 107,9

Svitavy

FM 96,3

Jihlava

FM 102,3

Dačice

FM 98,5

Instagram

Pravidla soutěží

Právě moderuje

Jirka Wiener

Večerní Brno

person spustit živě

VÝHERNÍ ŘÁD RÁDIA KROKODÝL – PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

Přečtěte si pravidla soutěží na Rádiu Krokodýl. Výhru si můžete vyzvednout ve všední dny: Po-Čt: 10:00 - 15:00 hod.

 

VÝHERNÍ ŘÁD RÁDIA KROKODÝL – PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

Organizátor soutěže:

 

A – AGENT s.r.o., Gorkého 970/45, 602 00 Brno-střed,
IČ: 25552899,
DIČ: CZ25552899
Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 32910.
(dále jen „Organizátor“ a „Správce osobních údajů“)

 

Podmínky účasti v soutěžích organizovaných nebo spoluorganizovaných Organizátorem:
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která má trvalé bydliště na území České republiky, není-li při vyhlášení dané soutěže stanoveno jinak. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném vztahu
k Organizátorovi soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (viz definice dle občanského zákoníku) či osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci konkrétní rozhlasové soutěže za předpokladu, že by tato skutečnost mohla vzhledem k okolnostem vzbudit dojem výhodnějšího postavení či neobjektivního posuzování v soutěži.

 

Účast v soutěži začíná právním jednáním soutěžícího, a to zpravidla vytočením telefonního čísla vyhlášeného Organizátorem soutěže, registrací na webových stránkách či profilech sociálních sítí Organizátora. Tímto jednáním, případně ještě dotazem moderátora soutěže ve vysílání Rádia Krokodýl účastník soutěže zároveň vyslovuje souhlas s tímto herním řádem soutěže, které se svým jednáním zúčastňuje.

 

Účast v soutěži není omezena věkem, není-li v konkrétním případě soutěže uvedeno jinak. V případě získání výhry osobou, která ještě nedovršila věku 18-ti let, si Organizátor vyhrazuje oprávnění požadovat po jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval výherce, byl přítomen při předání výhry
a poskytl svůj písemný souhlas s přijetím a převzetím výhry, popřípadě další potřebnou součinnost.

 

Správcem osobních údajů soutěžícího je Organizátor soutěže.

 

Zpracovatelem osobních údajů je Organizátor soutěže, který bude osobní údaje účastníka zpracovávat za účelem plnění smluvního vztahu mezi Organizátorem soutěže a účastníkem, který vznikne účastí účastníka v soutěži. Účelem zpracování osobních údajů je v prvé řadě poskytnutí Výhry ze soutěže soutěžícím, kontrola splnění podmínek soutěže a dále plnění zákonných povinností, vedení účetnictví a daňové agendy.

 

Účastí v soutěži účastníci souhlasí (za osoby mladší 18-ti let jejich zákonní zástupci), že v případě výhry má organizátor soutěže právo použít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků soutěže nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely Organizátora a pro účely rozhlasového vysílání na stanici, pro kterou je příslušná soutěž organizována a dále souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení a název obce bydliště může být uveřejněno v médiích a na internetových stránkách Organizátora soutěže.

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

Soutěžící má právo u Organizátora, jakožto správce osobních údajů, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen obecné nařízení či GDPR) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, dále právo požadovat opravu osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů, požadovat výmaz osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů, získat osobní údaje, které se ho týkají a má právo vznést námitku proti zpracování.

 

Námitku či žádost týkající se Osobních dat může Soutěžící vznést prostřednictvím e–mailu: gdpr@krokodyl.cz nebo písemně podáním adresovaným do sídla Organizátora.
Pokud Organizátor obdrží takovou námitku či žádost, bude informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení námitky či žádosti.

 

Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a soutěžící má k těmto údajům právo na přístup.

 

Je nepřípustné výhru přepsat na jinou osobu, nebo se za jinou osobu vydávat.

 

Každý soutěžící se může stát výhercem soutěží organizovaných Organizátorem na rozhlasové stanici Rádio Krokodýl maximálně 1× za 30 kalendářních dní po sobě jdoucích a zároveň maximálně 4×
v průběhu 365 kalendářních dní po sobě jdoucích. V opačném případě se bere za to, že nesplnil podmínky pro účast v soutěži a organizátor soutěže je oprávněn nepřiznat takovému výherci výhru, která následně propadá v prospěch Organizátora, který s ní může naložit dle svého zájmu.

 

V případě, že soutěže se zúčastní osoba uvedená výše, která nesplnila podmínky pro účast v soutěži a stane se vítězem některé z cen soutěže, je organizátor soutěže oprávněn nepřiznat takovému výherci výhru.

 

V případě, že výherce vyhrál výhru, která má kratší dobu expirace, než je udávaná standardní lhůta
14 kalendářních dní na vyzvednutí, například výhra vstupenek s jasně daným datem akce, pak taková výhra při nevyzvednutí do termínu akce propadá a nevzniká výherci nárok na její kompenzaci.
V případě nutnosti vyzvednutí v nestandardním termínu z důvodu zkrácené lhůty na vyzvednutí, je nutné se nejprve domluvit telefonicky (602 416 533) na jiném termínu a místě vyzvednutí.

 

Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhry jsou nepřenosné.

 


Předání výhry:
Výhry budou osobně výherci předány v prodejně Season Outlet na adrese Gorkého 46, 602 00 Brno-střed, v otvírací době prodejny, která je uvedena na www.seasonoutlet.cz. Cenu je možné si vyzvednout nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení uložení výhry na toto výdejní místo.

 

Lhůtu pro výdej výhry lze na požádání prodloužit na e–mailové adrese recepce@krokodyl.cz, a to z kapacitních důvodů pouze 1× o 7 kalendářních dnů.

 

V případě, že si výherce výhru nevyzvedne ve výše uvedeném čase a místě, ztrácí na výhru nárok
a výherci nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany Organizátora soutěže.

 

Organizátor soutěže nemá za povinnost zasílat výhry poštou. Pokud výherce zaslání požaduje, bude výhra v nejbližším možném termínu pověřenou osobou Organizátora zaslána na udanou poštovní adresu dobírkou. Poštovné a balné ve výši 100 Kč hradí příjemce.

 


Oprávnění organizátora soutěže:
Organizátor soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení s konečnou platností a účastníci soutěže jsou povinni takové rozhodnutí respektovat. Jedná se zvláště o situace, kdy Organizátor dojde k přesvědčení, že by výhra nebyla předána v souladu s dobrými mravy.

 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo doživotně vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří nesplňují podmínky tohoto herního řádu, kteří budou porušovat pravidla stanovená tímto herním řádem nebo
u nichž Organizátor zjistí obcházení anebo pokus o obcházení pravidel stanovených tímto herním řádem nebo herním řádem konkrétní soutěže.

 

Organizátor soutěže si dále vyhrazuje tento herní řád soutěží měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž kdykoliv přerušit nebo ji zcela odvolat.

 

Tento herní řád nabývá platnosti dnem 1.3.2021.

Umístěte svou reklamu

do nejposlouchanějšího regionálního rádia v čr

iconChci reklamu do rádia

mapa radia krokodyl
icon